linhnganlovestar.wordpress.com
[HPTCK] Q2 – C88: Thánh Đao cùng Yêu Đao.
Bốn người liên thủ tấn công một lượt, bị một cây đao đột nhiên xuất hiện trong tay Thiên Tôn chặn lại. Mọi người lui về phía sau một bước.