linhnganlovestar.wordpress.com
[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Chương 82 – 90.
Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký. Trích đoạn: Quyển 2: Chương 82 – 90. Nội dung chính: Trận luận võ so 100 chiêu giữa Thiên Tôn với Bạch Ngọc Đường – Triển Chiêu – Triệu Phổ &…