linhnganlovestar.wordpress.com
[CSĐSM] P13 (Thượng) – [XIX]: Nghịch Lân.
Ngân Yêu Vương là cũng không phải chưa từng nói, mệnh Tiểu Hàng của người tuy bị vạn người ghét, cũng chả phải cô độc trăm năm. Còn nói, hắn sau này sẽ có một nhi nữ gan dạ, một ngoại tôn thông tuệ…