linhnganlovestar.wordpress.com
[LĐA] Q19 – C644: Tiếng đàn.
Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy trở về cái ngõ nhỏ kia, chính là không đi tìm lão đầu vừa rồi kia, mà là đi tới nhà Lương Xảo Ngọc. Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu.…