linhnganlovestar.wordpress.com
[LT] Chương 11: Linh thú hỗn chiến.
– À này… Nếu Chính Thù sư huynh đây là thuộc Thần Điểu tộc mới có thể trò chuyện với các loài chim và thuần hoá Thiên Phong Điểu, thì hai người các ngươi thuộc dị tộc gì lại có năng lực…