linhnganlovestar.wordpress.com
[LĐA] Q19 – C639: Một loại khả năng khác
Ngày hôm sau thời điểm ăn điểm tâm, Triển Chiêu lấy ra trang danh lục được Thái Sư vẽ vòng cho mọi người xem.