linhnganlovestar.wordpress.com
[LĐA] Q18 – C621: Nhãn khô cốt.
Mộc ngẫu động phủ so với tưởng tượng của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quy mô lớn hơn không ít, hơn nữa địa thế phức tạp, đêm đó lại nhiều mây che trăng, theo dõi cũng không dễ dàng.…