linhnganlovestar.wordpress.com
[Trans-CWK] Shot 8: Love Me or My Appearance? | HanKyu.
“HanKyung.” “YoungJae.” “Em đã rất nhớ anh, anh ở đâu thế?” “Anh chỉ tới góc cửa hàng mà thôi.”