linhnganlovestar.wordpress.com
[LĐA] Q18 – C615: Tây Bắc phương.
Ăn cơm sớm xong, mọi người chạy tới Tô Châu phủ, lần này mục đích rất đơn giản —— tìm nội gian. Mà về phần cụ thể muốn làm như thế nào, ai đều chưa nghĩ ra, trước tiên trên đường nhìn xem tình huố…