linhnganlovestar.wordpress.com
[One shot] Broken | HaeKyu – Prologue.
A/N: đây là một câu chuyện mới trong series Angst quằn quại tự ngược tự hành hạ tâm hồn của tôi. 70% của nó là Lemon, tôi không đùa đâu.