linhnganlovestar.wordpress.com
[CSĐSM] P2 – [III] Bảng xếp hạng | Ân Tôn, Thử Miêu, Lang Phụng…
Sáng sớm tại Mãn Thiên Tinh lâu, đã người ra kẻ vào tấp nập. Triển hộ vệ cùng Bạch Ngọc Đường đã an tọa tại một nhã gian xinh xắn lầu hai gọi điểm tâm.…