linhnganlovestar.wordpress.com
[Long Đồ Án] Quyển 18: Mộc ngẫu động phủ.
Tác giả: Nhĩ Nhã. Tác phẩm: Quyển số 18 trong bộ Long Đồ Án quyển tập. “Mộc ngẫu” có nghĩa là con rối. Translator: QT. Editor: Yuki Ame.