letslearntongan.com
Tongan kisses for the new year
Ko e hā ʻa e ʻuma faka-Tonga pea ʻoku ai fēfē? Ko e ʻuma faka-Tonga ʻoku tatau mo e ʻuma fakananamuʼ, ʻoku faingofua pe ʻene ai ka ko e ngaahi meʻa eni ke manatuʻi. milimili kilimi ke namu lelei ʻ…