lekochsprak.com
Ökad delaktighet för barn i behov av särskilt stöd i förskolan
Nätverket Inkluderande Lärandemiljöer och Tidiga Insatser (ILTI) vid SU och Specialpedagogiska institutionen startade för några år sedan upp workshops där programmen Inclusive Classroom Profile (IC…