lauf1.com
Tiếng chim sẻ gọi bầy chuẩn nhất và không bị bể | Lauf1.com
Tiếng chim sẻ dưới đây là file tiếng chuẩn không bị bể gồm có 4 file dài và ngắn ,có tiếng sẻ non, tiếng chim sẻ già, trống và mái