lammohinh.net
Mô hình kiến trúc khổng lồ của thành phố La Mã cổ đại
Năm 1933 Tổng thống Mussolini đã cho làm mô hình kiến trúc Plastico di Roma Imperiale, và mô hình kiến trúc này được liên tục mở rộng trong vòng 36 năm sau đó