lakwatserongsulit.wordpress.com
About
L a k w a t s e r o n g S u l i t “Patuloy na pagkatoto at bukas na pagiisip ang magpapalaya sa payak na kaisipan” – Lakwatserong Sulit Yep, that’s me! Why do i name this b…