lag-zrinskagora-turopolje.hr
JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA HRVATSKIH ŠUMA
Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te Pravilnika o donacijama i sponzorstvima Hrvatskih šuma d.o.o., ur.br:DIR-01-2018-303/01, Uprava Društva Hrvatskih šuma d.o.o. objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA! Predmet Javnog poziva je: 1. Dodjela 50.000,00 kn 2. Dodjela 10 m3 ogrjevnog drva višemetrice II