kyna.vn
Steve Jobs, Paul Rand và sự ra đời của Logo Text - Kyna.vn
Paul đã không hề nói gì, ông chỉ đơn giản lật giở từng trang Brochure để Steve Jobs tự mình khám phá hình ảnh của logo và sự ra đời của Logo Text