kswfoodmicro.com
Research – Giardia: The most common intestinal parasite found in humans in the US
Outbreak News Today Giardiasis is a diarrheal illness caused by the parasite Giardia intestinalis (also known as Giardia lamblia or Giardia duodenalis). It is the most common intestinal par…