kruvi.net
על אופנוע משטרת התנועה במרדף אחרי הסלולאריים | הכרובלוג
כל רוכב שנכנס לתל אביב בבוקר על השוליים מכיר את המראה: שוטר על אופנוע של משטרת התנועה, רוכב באיטיות במקביל לטור הרכבים העומדים, ומציץ לתוך המכוניות. מכה!