kruvi.net
כחוט השני | הכרובלוג
ינוקא ממשיך להפציץ בטקסטים המפטמים את הבלוג כראוי ומדשנים את כולנו מהנאה תביא איזולירבנד משהו במערכת החשמל אינו כתיקנו. בדרך למוסך אתה עובר אצל חבר לקבל ייעוץ. אולי הוא מבין משהו ? כן! הוא טוען שהיה לו כזה אופנוע והוא מכיר כל חוט. אתם מפרקים: פלסטיקה, מושב, מיכל דלק, פילטר אויר… שולפים צמה סמרטוטית ומבתקים …