kruvi.net
ישראליים בעקבות דיונות הפרעונים | הכרובלוג
3 משלחות להשתתפות בראלי הפרעונים: ביום שישי הקרוב ייצאו לפחות 3 משלחות ישראליות שונות לעבר מצרים, כדי להתחרות במרוץ הפרעונים השנתי. אחת מהמשלחות