krishnasmercy.com
Namaste Narasimhaya
namas te narasimhaya prahladahlada-dayine hiranyakashipor vakshah- shila-tanka-nakhalaye ito nrisimhah parato nrisimho yato yato yami tato nrisimhah bahir nrisimho hridaye nrisimho nrisimham adim s…