krishnasmercy.com
Three Areas Of Hard Labor In Mental Speculation
“Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, the primeval Lord Govinda. Ishvarah paramah krishnah sach-chid-ananda-vigrahah anadir adir govindah sarva-karana-karanam.” (…