krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Што е психологијата?
Зборот психологија има грчко потекло и претставува кованица од зборовите психе (душа) и логос (наука). Овај збор првпат е употребен во 1517 год. во делото “Psychiologia de ratione animae huma…