kractivist.org
Marathi Poem fighting for #FOE #Censorship - ' Gandhi Mala Bhetla' ( Gandhi met me ) - Kractivist.org
गांधी मला वसंत दत्तात्रेय गुर्जरच्या १० X १२ च्या खोलीत ६ X २ १/२ च्या बाजल्यावर भारतीयजनतेच्या प्रतीकांत भेटला तेव्हातो म्हणाला— सत्यापासूनसौंदर्य वेगळे असूं शकत नाही सत्य हेच सौंदर्य आहे, त्या सत्याच्या द्वारां मी सौंदर्य पाहतो सत्याचाआग्रह ठेवल्यामुळेच तडजोड करण्यात... Continue Reading →