kouhyar.wordpress.com
بستر نازک لمس
می‌خندی٬ زمین سبز می‌شود و دیگر خس‌خس نفس‌هایت در تن واژه جاری نیست٬ می‌خندی و یعنی صدای نخواستن را می‌شنوی که چونان بی‌اعتنا به رنج معتادی عبور می‌کنی و دیگر بار این سالیان را بر دوش نمی‌کنی٬ نه ه…