kommunia.org
ترانه مریم-ارری دِ لوکا
-این فرزند بی‌نقص از آنِ کیست؟ حیرت‌زدگان می‌پرسند چنانکه به صورتش می‌نگرند این دانه‌ی مشکوک از کیست؟ نام پدر این لبخند چیست؟ -تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است از هیچ جانِ دیگری برنیامده، تنه…