kmihaylova.com
Ноември-Декември 2017 г.
Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през Октомври 2017г. адвокат Калина Михайлова 1. В ДВ. брой 89 от 7 Ноември 2017г. са публикувани изменения в НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 И Т.…