kmihaylova.com
Януари 2018г.
Кратък обзор на приетите нормативните актове в здравеопазването през януари 2018г. адвокат Калина Михайлова 1. В ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ (В сила от 17.02.2009 г., Обн. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 14…