kjssmile.net
All about Kim Junsu
PROFILE: Name: 김준수 Kim Junsu 시아준수 Xiah Junsu | ジュンス Junsu | 金俊秀 Ngày sinh: 15 December 1986 (ngày thực sự) | 01 January 1987 (trên giấy khai sinh) Nguyên quán: Gyeonggi-do Chiều cao: 178cm | Cân nặ…