kjssmile.net
[Twitter] 141007 Junsu đi nghỉ tại khách sạn TOSCANA – Jeju
Junsu tweet Euhaha~ Kì nghỉ tôi đã chờ đợi từ lâu, hi thật là tuyệt, cảm giác rất tốt. Keke, đại diện của chúng tôi đi vớt cá bằng lưới nè, ke. kekeke Trước khi tôi kịp nhận ra thì cũng đã được 8 n…