kjssmile.net
[Twitter] 140821 Junsu twitter update
Junsu yah~ Cậu thật sự là thách thức Minsik-ie hyung tham gia sao! Hehe Tôi hy vọng là mọi người sẽ chia sẻ thử thách của mình để thể hiện sự đồng cảm với những người bệnh nhân ấy! Người tiếp theo …