kjssmile.net
[INFO/TRANS] 120905 Special Edition Kim Junsu version of the Musical ELISABETH (OST) sẽ được phát hành!!!
Giá bán :35000 won Bao gồm 2 CD và kèm theo một DVD , Photobook 40 trang CD1 bao gồm Act 1 Live 21 bài hát CD2 bao gồm Act 2 live 22 bài hát 40 trang photobook bao gồm hình ảnh Kim Junsu trong c…