kisatomii.wordpress.com
災害危険区域 蒲生
災害危険区域となっている蒲生地区。 まだ痛々しさが残っている。  数件、直して住んでいる様子がわかる家や操業し…