kirrkur.com
हेराई
जीवन कहाँ सकिइहाल्छ र ? जलिरहेको लासमा पनि जीवन हुन्छ एउटा, आगोको अर्को, मृत्युको ।।। #हेराइ© Kiran Kumar#kirrkur #poetry #words #thoughts #playingwithwords…