kirrkur.com
आफ्नो तपाई
तपाई मेरोसाथी बन्न सक्नु हुन्छ ।दाई बन्न सक्नु हुन्छ ।भाई बन्न सक्नु हुन्छ ।दिदी बन्न सक्नु हुन्छ ।बैनि बन्न सक्नु हुन्छ ।आमा बन्न सक्नु हुन्छ ।बाबा बन्न सक्नु हुन्छ ।आफ्नो बन्न सक्नु हुन्छ ।&…