kirin-lin.idv.tw
Kiss Kiss Bang Bang
中文片名:吻兩下打兩槍 IMDb: Kiss Kiss Bang Bang (2005) 官方網站:kiss kiss bang bang 晚上九點很掙扎啊!因為最近 Indiana Jones 4 要上映,AXN 要連播三天三集的 Indiana Jones。後來發現隔天下午六點辦有重播…Yes! 那就來看沒有廣告中斷的 kiss kiss bang bang 吧! 其實這部片有看過,再看…