kimwhitby.com
#Athens #Greece #pleinair work of the #Acropolis #Parthenon #TempleOfZeus #watercolour #sketchbook #AncientAgoraOfAthens
#ActionShot #Athens #Greece #pleinair work of the #Acropolis #Parthenon #TempleOfZeus #watercolour #sketchbook #AncientAgoraOfAthens