kimvankieu.wordpress.com
Nghệ Sĩ Hồ Điệp diễn ngâm Kiều
Tranh : Mai Thu