kimikame.com
Yurano Yuno Announces Graduation From Iketeru Hearts
u Hearts member Yurano Yuno has announced her graduation from the group.