kikirichardson.wordpress.com
Thought for the Day | 10-19-13
You are the author of your reality; if you don’t like the story…RE-WRITE it! –KiKi Richardson (Ki²) #ChangeIt #Life #NoExcuses #TakeControl #KiKiRichardson