khaliqsherin.wordpress.com
کابلیان جدید
کابل شهری زیبا و خاکی پایتخت کشوری به نام افغانستان است شهری که در بطنش تمام فرزندانش را دارد اعم از شیعه،سنی،هند، و سیک از دید مذاهب دارد و هم هزاره،پشتون،اوزبیک،بلوچ، پشه ای، سیک، نورستانی ترکم…