khactung.com
Phần 24: Không còn thời gian - Khac Tung Blog
Tiếp tục khám phá bí ẩn mảng tối internet phần 24: Không còn thời gian Sau khi có quyết định dành cho Kai một bài kiểm tra giống như anh trước đây, Roller chợt đổi ý vì không còn nhiều thời gian.) Có thể, cuộc kiểm tra chính là công việc đầu tiên của thằngRead More