khactung.com
Phần 19: Đổi lấy thông tin - Khac Tung Blog
Tiếp tục khám phá mảng tối internet phần 19: Đổi lấy thông tin Haker sập bẫy Haker sụp bẫy ( hình ảnh mang tính minh họa ) Đúng 8h30 tối, máy tính của roller thông báo tính hiệu có người đang đăng nhập vào hệ thống mạng ảo của anh tạo ra, thằng khốn, màyRead More