khactung.com
Phần 17: Công việc đầu tiên - Khac Tung Blog
Tiếp tục với khám phá mảng tối internet phần 17: công việc đầu tiên, sau một ngày cố gắng chế vài cái ảnh với ý định ngăn cản các bạn vào deepweb, quay đi quay lại thấy cái ảnh của mình lên top, đang mừng thầm thì ôi thôi. Cái tên ấy đâu phải làRead More