khactung.com
SELinux là gì? - Khac Tung Blog
1. Khái niệm SELinux: Tăng cường bảo mật Linux (Security-Enhanced Linux) là một cơ chế kiểm soát truy cập (access control) bắt buộc . Cơ chế này nằm trong kernel Linux, kiểm tra các hoạt động truy cập theo chuẩn MAC (mandatory access control). Để hiểu được lợi ích của việc kiểm soát truy cập bắt buộc (MAC) đối vớiRead More