kenyamazaki.com
Society, X.0
全てとの共有が生み出す価値とは 世の中の全ての知識と情報が共有されることによって、新たな価値が生まれるそうです…