kazhiyurvaradanblog.in
“Aho Veeryam ….Aho Souryam AhoBahu parakramah…… Naarasimham Param Daivam Ahobilam Aho Balam
Reblogged on WordPress.com